homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Cov menyuam cov zaub mov thaum lub sijhawm kaw
In This Section

Cov menyuam cov zaub mov thaum lub sijhawm kaw

Cov menyuam cov zaub mov thaum lub sijhawm kaw
 
Peb muaj muab zaub mov noj DAWB rau txhua tus menyuam, 18 xyoo thiab qis dua, thaum muaj tus kab mob COVID-19 kev kaw cov tsev kawm ntawv. Txais tos txhua tsevneeg los koom qhov kev nthuav muaj no. Cov zaub mov ntim hauv cov thawv ntawv muaj rau tuaj nqa tau txhua lub lim piam Monday-Friday thaum10-2. Muaj 50 qhov chaw tuaj nqa zaub mov noj thoob lub nroog Minneapolis los xaiv ntawm ib lub lim piam, ib hnub twg peb mus nyob rau 10 qhov chaw sib txawv. Nrhiav lub bus daj ntawm MPS txhua qhov chaw tuaj nqa! Los ua kom muaj kev nyab xeeb rau cov tsevneeg thiab neeg ua haujlwm, nej cia li nqa xwb nws tsis yog peb muab cev rau nej.
 
Ib thawv zaub mov muaj kaum plaub pluas – xya qhov tshais thiab xya qhov su. Cov tsevneeg nqa tau ib thawv rau ib tus menyuam, ntawm ib lub lim piam. Cov khoom noj hauv cov thawv ntawv txhua lub lim piam, muaj kev sau thiab video los qhia, uas nyob rau hauv qhov menu lub vamsab.  Muaj ntau cov zaub mov yuav tsum tau tso hauv tub yees. Muaj lwm yam khoom noj rau cov tsevneeg hauv txoj kev sibkoom nrog rau lub The Sheridan Story li thaum lawv muaj.
 
 
MONDAY
Waite Park School, Hiawatha School, Edison HS, Andersen School, Hale School, Olson Middle, Farview Park, Laney School, Whittier Park, Bancroft School
 
TUESDAY
Bottineau Park, Beltrami Park, Cityview School, Seward School, Green School, Jenny Lind School, Hospitality House, MLK Jr. Park, Bossen Field, Phillips Park
 
WEDNESDAY
Northeast Athletic Field Park, Marcy School, Anwatin School, Hmong School, Folwell School, Lyndale School, Keewaydin School, North Commons Park, Longfellow School, Peavey Park
 
THURSDAY
Audubon Park, Elliot Park, Webster School, Bethune School, South HS, Windom School, Mastery School, Minneapolis PAL, Jefferson School, Sanford School
 
FRIDAY
Harrison Park, Pratt School, Henry HS, Hall School, Northeast Middle, Roosevelt HS, Folwell Park, Bryant Square Park, Sullivan School
 

Tuaj Nqa Zaub Mov Noj Lus Nug thiab Lus Teb

 
Puas tau them nyiaj rau cov zaub mov noj no?
Tsis tau them nyiaj rau cov zaub mov noj no.
 
Leej twg thiaj tau txais cov zaub mov noj no?
MPS cov thawv zaub mov noj yog muaj los rau txhua tus hluas, 18 xyoo lossis nqis dua rov hauv.  Cov zaub mov noj no yog los hloov cov zaub mov uas muab rau cov menyuam li thaum lawv tseem kawm ntawv, tabsis tus menyuam TSIS kawm hauv MPS los yeej txais tau cov thawv zaub mov noj no.
 
Txais tau zaub mov noj kuv puas yuav tau los mus qhia tias kuv tus menyuam yog ib tus kawm hauv MPS?
Zaub mov noj muaj rau txhua tus menyuam 18 xyoo thiab nqis los; tus menyuam tsis tas yuav yog ib tus kawm ntawv hauv MPS.
 
Kuv puas nqa tau zaub mov mus rau cov neeg laus hauv kuv lub tsev noj? Los yog cov no rau menyuam xwb?
Tsis tau, cov zaub mov noj no yog rau cov meyuam hnub nyoog kawm ntawv, thiab cov hluas hnub nyoog 18 xyoo thiab qis dua xwb. (“Menyuam” txhais tias cov neeg 18 xyoo thiab qis dua thiab nrog rau cov muaj 18 xyoo uas tseem muaj kev kawm ntawv qhia tau raws li los hauv lub Minnesota Department of Education.)
 
Puas coj cov menyuam tuaj thaum kuv tuaj nqa cov zaub mov noj?
Cov niamtxiv, tus saib xyuas lossis cov menyuam yeej tuaj nqa tau cov zaub mov noj, tsuas kom muaj qhov qhia tau ntawm cov menyuam. Cov kev qhia ntawm nrog rau  school ID card, school report card, ntaub ntawv chaw zov menyuam, los yog daim ntawv qhia hnub yug.
 
Kuv puas muaj qhov xaiv tau cov zaub mov noj no?
Tsis tau. Ib thawv ntawv zaub mov noj yuav muab rau ib tus menyuam 18 xyoo los yog qis dua.
 
Cov zaub mov noj no puas muaj tuaj nqa tau thaum lub weekend, thiab?
Tsis muaj, tabsis, yuav muaj khoom noj rau cov tsevneeg los hauv kev koom tes nrog rau The Sheridan Story uas yuav muab tau tom lawv qhov chaw li yam lawv muaj.
 
Kuv yuav saib tau cov zaub mov noj qhov uas los pab tau yus lub ces licas?
Muaj ib cov zaub mov noj qhia nyob rau ntawm no.
 
MPS puas txais cov khoom noj pub dawb? Kuv puas nqa tau cov khoom noj pub dawb tuaj ntawm cov chaw nqa zaub mov noj?  
Tsis txais. MPS txais tsis tau cov khoom noj pub dawb. Thov txuas nrog rau ib cheeb tsam chaw uas txais tau cov khoom noj pub dawb/lossis nyiaj txiag pub. Koj yeej muab tau nyiaj pub pab rau AchieveMPLS qhia lub npe tsev kawm ntawv uas xav pab mus rau lossis hais qhia tias “Culinary & Wellness Services—COVID”.
 
Puas muaj lwm cov kev xaiv noj rau cov menyuam uas noj tsis tau ib cov zaub mov (zaub mov noj tsis haum/noj phiv)?
MPS cov thawv ntawv zaub mov noj tsis muaj laum fuab xeeb, tree nuts, ntes, lossis khauj nruab deg. Yog tias koj tus menyuam haus tsis tau kua miv nyuj, noj tsis tau qe, taum pauv, lossis wheat, MPS yuav ua li ua tau los muab raws li cov kev xaiv noj tsis tau ntawm.  Thov email Ask.Dietitian@mpls.k12.mn.us kom pab ntau ntxiv.
 
Puas muaj lwm yam muaj zaub mov noj kev pabcuam ntxiv qhov twg thiab?
Lub nroog Minneapolis muaj ib qhov interactive map of food shelf locations thoob lub nroog.
 
Yuav ua cas rau cov khoom noj ua tsis tau tuaj nqa? Es yuav muab pov tsheg los yuav muas xa rau lub tsev faib khoom noj (food shelf)?
Peb muaj ntau txoj kev tiv thaiv tsis pub nkim cov khoom noj.  Piv ntxwv, Txhua lub sij hawm muab khoom, tug neeg tsav tsheb muab khoom noj nqa cov khoom seem no mus rau cov chaw ua tseem xav ntau khoom noj ntxiv. Qhov xwm zoo yog – txhua zaus muab khoom peb tsis muaj khoom seem pov tsheg thiab. Yog peb muaj khoom seem ces peb yuav muab rau cov chaw muaj kev sib nrog zoo xws li Second Harvest Heartland thiab Meal Connect muab pub dawb rau tib neeg noj – tabsis raws li yav tas peb tsis muaj khoom no seem. Yog xav paub ntxiv txog ntawv peb qhov yauv tiv thaiv tsis txhob nkim khoom noj pov tsheg saib tau cws.mpls.k12.mn.us/true_food_no_waste.
 
 

Cov Chaw Muag Khoom Noj Khoom Haus

 
Yog xav paub txog lwm koog tsev kawm ntawv, thov mus saib ntawm mpls.k12.mn.us/covid_response
 
Cov chaw muaj npe muaj zaub mov huv huv nroog: