homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
P-EBT
In This Section

Pandemic Electronic Benefits (P-EBT)

P-EBT - Hmong

150057194_2967578986808509_1911786428622029492_o_5.jpg
Koj tsevneeg tej zaum yuav ntxim tau txais cov kev pab tshiab EBT txiaj ntsig los them rau nqi zaub mov noj thaum cov hlis koj tus menyuam kawm ntawv kev deb tuaj.  

Leeg twg tau txais cov kev pab P-EBT txiaj ntsig?

Cov menyuam uas tau txais rau kev noj zaub mov dawb lossis txo tus nqi tej zaum yuav ntxim tau txais qhov Pandemic-Electronic Benefit Transfer (P-EBT). Cov menyuam yuav tsum tau txais rau qhov noj zaub mov dawb lossis txo tus nqi raws li ib qhov ntawm cov nram kev qab no:  
  • Xa ib daim ntawv Application for Educational Benefits (AEB) rau kev kawm xyoo 2020-21, LOSSIS 
  • Tau pom zoo rau qhov Minnesota Family Investment Program (MFIP) lossis Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) cov kev txhiaj ntsig 
  • Mus rau npe kawm nyob rau hauv Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Cheeb Tsam (CEP)
  • THIAB koom/tau koom hauv qhov kawm ntawv kev deb tuaj lossis hauv hybrid tsev kawm ntawv sijhawm kawm 
Yog koj tseem tsis tau ua koj tsevneeg daim Application for Educational Benefits (AEB) rau kev kawm xyoo 2020-2021, tov ua xa mus kom sai li sai kom tau txais rau txhua yam kev pab txiaj ntsig.  
 
Koj yeej ua tau koj daim ntawv thov saum online ntawm cws.mpls.k12.mn.us/application, lossis hu rau koj lub tsev kawm ntawv.  Muaj lus nug txog koj daim Application for Educational Benefits, thov nug tau rau MPS Culinary & Wellness Services ntawm info.cws@mpls.k12.mn.us.  

Koj yuav tau txais cov kev pab P-EBT Txiaj Ntsig licas?

Daim P-EBT cards yuav xa tuaj siv qhov chaw nyob uas MPS muaj raws hauv cov ntaub ntawv rau txhua tus menyuam tau txais. Qhia tuaj kom meej lossis kho qhov chaw nyob, thov hu rau tus neeg sau ntaub ntawv ntawm koj tus menyuam lu tsev kawm ntawv tsis lig tshaj hnub Friday, 2 Hlis 19, 2021
 
Xav paub ntau ntxiv txog qho kev pab P-EBT txiaj ntsig, thov xyuas lub xeev lub vamsab here lossis xyuas qhov FAQs.
illustration_food-1200x800_tcm1053-433930_4.png