homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Titan Family Portal
In This Section

Titan K-12 Family Portal

Titan K-12 Family Portal
Schoolcafe to Titan School Solutions
The district is transitioning to a new meal software program, TITAN K-12 Family Portal, for the 2021-22 school year. This new system will be used for viewing menus, completing your family’s annual Application for Educational Benefits, and uploading money to your student(s)’ accounts.
 
El distrito está cambiando a un nuevo programa de software para la comida, TITAN K-12 Family Portal, para el año escolar 2021-2022. Este nuevo sistema será utilizado para ver los menús, completar la solicitud anual de beneficios educativos de su familia y para depositar dinero en las cuentas de sus estudiantes.
 
Degmadu waxay u guureysaa barnaamij softiweerka cuntada oo cusub kaas oo la yiraahdo, TITAN K-12 Family Portal, sanad dugsiyeedka 2021-2022. Nidaamkaan cusub waxaa loo isticmaali doonaa ka daawashada liiska menus, ka buuxinta Codsiga sannadlaha ah ee Qoysaskaaga ee Faa'iidooyinka Waxbarasho, iyo u soo gelinta lacag akoonada ardayga.
 
Lub district tab tom hloov mus rau ib qhov meal software program tshiab, TITAN K-12 Family Portal, rau xyoo kawm 2021-2022. Qhov kev ua tshiab no yuav siv los saib tau cov npe khoom noj, ua koj daim ntawv Application for Educational Benefits txhua xyoo, thiab tso nyiaj rau hauv koj tus (cov) menyuam tus (cov) accounts. 

Getting started is as easy as 1, 2, 3.

 1. REGISTER
  Register at TITAN K-12 Family Portal by clicking on Sign up today!
   
 2. CONFIRM EMAIL
  Confirm your email address by clicking on the email verification link sent to your email address.
   
 3. SIGN IN
  Now you can sign in at TITAN K-12 Family Portal using your email and password.
PDF Titan Family Portal FAQ   --  English, pdf
PDF Titan Family Portal FAQ   --  Spanish, pdf